Narodowa Reprezentacja Akademicka

Narodowa Reprezentacja Akademicka to zapoczątkowany w 2019 r. projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej MNiSW) polegający na wsparciu procesu kształcenia studentów-sportowców i umożliwienie im połączenia kariery sportowej z nauką. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Wsparcie finansowe kierowane będzie bezpośrednio do uczelni, na których studiują uprawnieni do udziału w projekcie zawodnicy. Środki mogą zostać przeznaczone przez uczelnie na organizację indywidualnego toku studiów (do 100 godzin rocznie), przygotowanie i wprowadzenie możliwości kształcenia na odległość bądź na spotkania zawodników z tutorem lub opiekunem dydaktycznym (do 10 godzin rocznie).

Projekt powstał przy współudziale Akademickiego Związku Sportowego i Ministerstwa Sportu

KRYTERIA

Przy zlecaniu zadania Minister Edukacji i Nauki będzie brał pod uwagę zapewnienie wsparcia wszystkim studentom-sportowcom – zawodnikom szkolenia olimpijskiego, z niepełnosprawnościami oraz posiadającym klasy sportowe.

Przy ustalaniu dofinansowania decyduje przynależność studenta-sportowca do jednej z nw. grup zawodników dyscyplin sportowych objętych programem letnich lub zimowych Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich lub Igrzysk Głuchych. Ponadto, student musi pozostawać czynnym sportowcem i spełniać jedno z poniższych kryteriów:
a) jest medalistą Igrzysk Olimpijskich lub igrzysk europejskich lub mistrzostw świata seniorów lub mistrzostw Europy seniorów w sportach olimpijskich; a w przypadku osób z niepełnosprawnością – medalistą igrzysk paraolimpijskich lub mistrzostw świata lub mistrzostw Europy w sportach paraolimpijskich; w przypadku osób niedosłyszących – medalistą igrzysk głuchych lub mistrzostw świata lub mistrzostw Europy głuchych w sportach objętych programem igrzysk głuchych;
b) znajduje się w grupie szkolenia olimpijskiego A1 i A2;
c) jest medalistą uniwersjad i akademickich mistrzostw świata – z tym, że do ukończenia 30 roku życia;
d) posiada aktualną międzynarodową klasę mistrzowską (MM) – z tym, że do ukończenia 30 roku życia;
e)posiada aktualną klasę mistrzowską (M) – z tym, że do ukończenia 30 roku życia.

W przypadku kryterium wiekowego wsparciem będzie objęty student-sportowiec, który na dzień 1 stycznia roku, na który uczelnia będzie wnioskować o środki finansowe, nie ukończy 30 roku życia.

ZGŁOSZENIA

Zawodnicy spełniający powyższe kryteria proszeni są o kontakt ze swoją uczelnią (dziekanatem lub rektoratem).

Uczelnia jest uprawniona do złożenia >>> formularza o dofinansowanie w ramach projektu do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Akademicki Związek Sportowy i Ministerstwo Sportu prześlą do MEiN listę osób uprawnionych do udziału w projekcie, tj. spełniających wskazane powyżej wymogi sportowe.

WAŻNE DATY 

  • do 21 lutego 2022 r. - składanie formularzy zgłoszeniowych przez uczelnie
  • luty-marzec 2022 r. - ogłoszenie listy uczelni zakwalifikowanych do udziału w projekcie
  • do 31 grudnia 2022 r. - zakończenie realizacji zadania

KONTAKT

Więcej informacji na stronie sportowieczindeksem.pl