Erasmus +

O programie Erasmus+

W marcu 2021 został przedstawiony nowy program Erasmus+ na lata 2021 – 2027. Jest on kontynuacją programu Erasmus+ na lata 2014 – 2020, w którym po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane były również inicjatywy związane ze sportem. Aktualny program utrzymuje programy skierowane na finansowanie inicjatyw sportowych w trzech różnych obszarach – Partnerstwa dla współpracy, Partnerstwa dla małej współpracy oraz Nie-komercyjne europejskie wydarzenia sportowe.

Założenia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki, program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Priorytety

Nacisk w programie jest położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności młodzieży, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Określone są również istotne priorytety, które muszą być w projektach zawarte – takie jak działania przyjazne środowisku, wprowadzanie nowych technologii czy włączenie społeczne grup wykluczanych.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność - wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu budowanie partnerstw między organizacjami z całej Europy. Mogą to być też partnerstwa budowane między organizacjami sportowymi a uczelniami czy podmiotami publicznymi. Na dofinansowanie mogą liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Budżet

Siedmioletni budżet programu wynosi 26,2 mld EUR, co wynosi ponad 11 mld EUR więcej niż na lata 2014 – 2020. Na sektor związany ze sportem zostanie przekazane 470 mln EUR, tj. o 205 mln EUR więcej niż w poprzedniej edycji programu.

Podstawowe dane

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:
  • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)
  • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (w tym sektor sport)
  • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.
  • Działanie specjalne - zarządzane centralnie: Jean Monnet.

Mimo że Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i są prowadzone przez Narodowe Agencje, konkursy związane ze sportem zarządzane są przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Polska Narodowa Agencja - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) prowadzi w zakresie sektora Sport działalność informacyjną.

Uczestnicy programu 

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:
  •  27 państw członkowskich Unii Europejskiej
  • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Serbia

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich. Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

Agencja Wykonawcza 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) znajduje się w Brukseli. Do jej zadań należy realizacja kilkunastu finansowanych przez Wspólnotę programów oraz działań w dziedzinie edukacji i szkoleń, aktywnego obywatelstwa, spraw młodzieży, kultury i polityki audiowizualnej, w tym również programu Erasmus+.

W ramach programu Erasmus + EACEA będzie zarządzać akcjami scentralizowanymi.

Narodowa agencja  

Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli oraz Agencjami Narodowymi w poszczególnych krajach. W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

erasmusplus.org.pl
eacea.ec.europa.eu